Partneři

Sdružení energetických manažerů měst a obcí (SEMMO)

www.semmo.cz, Jaroslav Klusák (klusak@semmo.cz), Tereza McLaughlin Váňová (vanova@semmo.cz)

Sdružení energetických manažerů měst a obcí (SEMMO) je sdružením měst a obcí se zájmem o realizaci energeticky úsporných opatření, využití obnovitelných zdrojů, či související řešení v dopravě. Posláním SEMMO je šířit příklady dobré praxe, vzdělávat česká města a obce v oblasti udržitelné energetiky a dopravy a přispívat k tomu, aby města a obce hospodařily s energií efektivně.

Pro naplnění svého poslání si SEMMO vytyčilo následující cíle:

 • vytvořit účinnou platformu pro předávání informací v oblasti udržitelné energetiky a dopravy
 • vzdělávat města a obce na seminářích a konferencích
 • zapojovat města a obce do inovativních projektů a činností
 • podporovat účinná partnerství mezi městy a odbornými partnery
 • hájit nezávislost a usilovat o konkurenceschopnost měst a obcí

PORSENNA o.p.s.

PORSENNA o.p.s. byla založena v roce 2004 jako obecně prospěšná společnost poskytující služby a poradenství zejména municipalitám, regionům, středním a malým firmám a fyzickým osobám v oblasti energetického hospodaření se zaměřením na realizaci energetických úspor a využívání obnovitelných zdrojů energie.

Hlavní aktivity společnosti jsou zaměřeny na:

 • studie proveditelnosti, energetické audity a odborné posudky v oblasti energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie
 • hodnocení energetické náročnosti budov podle požadavků platné legislativy a souvisejících technických norem
 • zavádění energetického managementu v souladu s ČSN EN ISO 50001
 • přípravu a vedení procesu výběru dodavatele pro projekty realizované metodou EPC (Energy Performance Contracting)
 • strategické, rozvojové a koncepční studie v oblasti energetické účinnosti, obnovitelných zdrojů energie, energetického managementu a udržitelného rozvoje
 • informační, vzdělávací a propagační aktivity a konzultace v oblasti hospodaření energií, obnovitelných energetických zdrojů a udržitelné výstavby
 • poradenství v oblasti trendů, programů a projektů se odvíjí od zkušeností společnosti PORSENNA, o.p.s. v participaci v mezinárodních týmech, zpracování energetických auditů a studií proveditelnosti v rámci aktuálních výzev dotačních programů
 • společnost PORSENNA o.p.s. je členem APES – Asociace poskytovatelů energetických služeb a CPD – Centra pasivního domu a má k dispozici certifikovaného projektanta pasivních domů (podle metodiky PHPP) a energetického auditora
 • společnost má uzavřeno profesní pojištění odpovědnosti do výše 10 000 000 Kč
 • společnost provozuje systém energetického managementu pro města a obce

Národní síť Zdravých měst ČR

Zdravá města, obce a regiony v České republice jsou již od roku 1994 zastřešeny asociací Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM). Asociace je certifikována ze strany Světové zdravotní organizace (OSN-WHO) jako kvalitní platforma programu Zdravé město WHO v Česku. Celostátní síťová spolupráce umožňuje členům NSZM sdílet zkušenosti a dobrou praxi v nejrůznějších oblastech jejich rozvoje. Zapojení do NSZM přináší i možnost mezinárodní spolupráce po celé Evropě

Členství v asociaci NSZM ČR je otevřeno všem typům municipalit i právnickým osobám tvořeným municipalitami. Členem asociace se tedy mohou stát města, městské části, obce, kraje, mikroregiony i MAS. Níže jsou uvedeny podrobnosti k jednotlivým formám členství.

Zdravá města, obce a regiony používají ke svému postupu nástroje pro kvalitu života, zdraví a udržitelný rozvoj – např. zapojení veřejnosti a participaci, strategické řízení a data, online nástroje, akce pro zapojení mladé generace, ale i aktivizaci seniorů a mnohé další. NSZM ČR je k dispozici se svým 25 let rozvíjeným know-how, inspiracemi a kvalitními experty, aby svým členům pomáhala k úspěšnému postupu.